Photonuclear Data for Appls - Cross-Sections, Spectra (IAEA

Read or Download Photonuclear Data for Appls - Cross-Sections, Spectra (IAEA TECDOC-1178) PDF

Best nonfiction_6 books

Basic Elements of the Christian Life, Vol. 1

E-book by means of Witness Lee, Watchman Nee

Extra info for Photonuclear Data for Appls - Cross-Sections, Spectra (IAEA TECDOC-1178)

Example text

En 100 erg y -3 0 150 20 c e S 40 0 50 .

DPPD /LJKW FDOFXODWHV UHDF WLRQV o  %H XS WR 0H9 $W ORZ HQHUJLHV WKH JLDQW GLSROH UHVRQDQFH LV WKH GRPLQDQW UHDFWLRQ PHFKDQLVP DQG LVRWURS\ LV XVHG IRU WKH DQJXODU GLVWULEXWLRQV RI RXWJRLQJ SDUWLFOHV %HFDXVH RI UHODWLYHO\ VWURQJ UHFRLO HmHFWV LQ OLJKW QXFOHXV UHDFWLRQV WKH HQHUJ\ EDODQFH LV VWULFWO\ WDNHQ LQWR DFFRXQW LQ H[SUHVVLRQV IRU VSHFWUD RI WKH RXWJRLQJ SDUWLFOHV %DVHG RQ WKH XQLnHG +DXVHU^)HVKEDFK DQG H[FLWRQ PRGHOV HPLVVLRQ UDWLRV IRU HDFK VSHFLnF H[FLWHG OHYHO FDQ EH FDOFXODWHG 7KH H[SUHVVLRQV IRU GRXEOH GLmHUHQWLDO FURVVVHFWLRQV DUH H[SOLFLWO\ SURYLGHG IRU GLVFUHWH OHYHOV LQ VHTXHQWLDO WZR^ERG\ UHDFWLRQV WKUHH^ERG\ EUHDNXS SURFHVV DQG WZR^ERG\ FOXVWHU VHSDUDWLRQ 7KH */81) FRGH FDOFXODWHV WKH IROORZLQJ TXDQWLWLHV q 3KRWRDEVRUSWLRQ FURVVVHFWLRQV q &URVVVHFWLRQV IRU DOO UHDFWLRQV q (QHUJ\ VSHFWUD RI RXWJRLQJ SDUWLFOHV IRU HDFK UHDFWLRQ FKDQQHO q 7RWDO QHXWURQ VSHFWUXP 7KH FRGH FRQYHUWV WKH FDOFXODWHG TXDQWLWLHV LQWR WKH (1') IRUPDW 7KH UHOHYDQW H[ SUHVVLRQV FDQ EH IRXQG LQ 5HI >@  ;*),66 2EQLQVN 7KH ;*),66 FRGH >@ KDV EHHQ GHYHORSHG E\ $ %ORNKLQ RI ,33( IRU FDOFXODWLRQV RI SKRWRnVVLRQ DQG SKRWRQHXWURQ FURVVVHFWLRQV LQ WKH IUDPH RI WKH VWDWLVWLFDO PRGHO XVLQJ QHXWURQ HPLVVLRQ GHFD\ IURP WKH :HLVVNRSI HYDSRUDWLRQ PRGHO >@ DQG WKH nVVLRQ SURE DELOLWLHV IURP WKH SHQHWUDELOLW\ RI GRXEOH WULSOH KXPSHG nVVLRQ EDUULHUV VHH 6HF 7KH SKRWRDEVRUSWLRQ FURVVVHFWLRQV DUH FDOFXODWHG XVLQJ WKH DSSURDFKHV GHVFULEHG LQ 6HFV 7KH LQSXW FRQVLVWV RI WKH IROORZLQJ TXDQWLWLHV q 3DUDPHWHUV RI WZR RQH /RUHQ] FXUYHV RU WDEOHV RI SKRWRDEVRUSWLRQ FURVVVHFWLRQ 'HIDXOW WKH SKRWRDEVRUSWLRQ FURVVVHFWLRQ LV FDOFXODWHG XVLQJ WKH V\VWHPDWLFV RI /RUHQ] SDUDPHWHUV DGRSWHG ZLWKLQ WKH FRGH q /HYHO GHQVLW\ SDUDPHWHUV RU WKHLU V\VWHPDWLFV q 1HXWURQ ELQGLQJ HQHUJLHV q 3DUDPHWHUV IRU GRXEOH WULSOH KXPSHG nVVLRQ EDUULHU DQG q 1XFOHXVWDUJHW VSLQ SDULW\ DQG GHIRUPDWLRQ RI WKH JURXQG VWDWH oUD\ HQHUJ\ UDQJH DQG HQHUJ\ VWHS 2XWSXW LV DUUDQJHG LQWR WDEOHV ZLWK o DEV o [Q o Q o Q o ) o I o QI DQG o QI FURVV^VHFWLRQV IRU WKH o^UD\ HQHUJ\ UDQJH XS WR 0H9 7KH UHVXOWV RI FDOFXODWLRQV DUH SUHVHQWHG LQ WKH (1') IRUPDW 7KHRUHWLFDO PRGHOV XVHG LQ WKH FRGH DUH GHVFULEHG LQ 5HI >@ 5HODWLRQ %HWZHHQ (OHFWURQ DQG 3KRWRQ ,QGXFHG 5HDFWLRQV &RQVLGHU VFDWWHULQJ ZLWK DQ HOHFWURQ ZLWK LQLWLDO HQHUJ\ ( DQG PRPHQWXP 3 nQDO HQHUJ\ ( DQG PRPHQWXP 3 ZLWK WUDQVIHUUHG HQHUJ\ ( ( b ( DQG WUDQVIHUUHG PRPHQWXP aT 3a b 3a ,Q LQHODVWLF HOHFWURQ VFDWWHULQJ H[SHULPHQWV WKH VFDWWHUHG HOHFWURQ LV GHWHFWHG DW VRPH DQJOH t ZLWK UHVSHFW WR WKH LQFLGHQW EHDP KDYLQJ WUDQVIHUUHG PRPHQWXP T DQG HQHUJ\ ( WR WKH QXFOHXV $V D UHVXOW RI WKH QXFOHDU H[FLWDWLRQ RWKHU NLQGV RI QXFOHDU GHEULV PD\ EH HPLWWHG EXW WKH H[SHULPHQW LQWHJUDWHV RYHU DOO WKH nQDO VWDWHV RI WKHVH RXWJRLQJ SDUWLFOHV VLQFH RQO\ WKH HOHFWURQ LV GHWHFWHG 7KH SKRWRQXFOHDU FURVVVHFWLRQ LV WKH ORZT OLPLW T ( RI WKH HOHFWURQ VFDWWHULQJ FURVVVHFWLRQ :KHQ UHDO SKRWRQV DUH DEVRUEHG RQO\ WKH YHU\ nUVW IHZ PXOWLSROHV DUH LQYROYHG ZKHUHDV WKH DEVRUSWLRQ RI YLUWXDO SKRWRQV LH HOHFWURQ VFDWWHULQJ FDQ LQYROYH KLJKHU PXOWLSROHV WKH FRPSOH[LW\ RI WKH HOHFWURQ VFDWWHULQJ VSHFWUXP JURZLQJ ZLWK T I I I I 2Q WKH RWKHU KDQG DQ HOHFWURGLVLQWHJUDWLRQ H[SHULPHQW LV RQH LQ ZKLFK DQ RXWJRLQJ QXFOHDU IUDJPHQW RU D UDGLRDFWLYLW\ LV GHWHFWHG 6LQFH WKH RXWJRLQJ HOHFWURQ LV QRW REVHUYHG WKH H[SHULPHQW LQWHJUDWHV RYHU DOO RI LWV nQDO VWDWHV 7KH HOHFWURGLVLQWHJUDWLRQ FURVVVHFWLRQ LQFOXGHV DOO WKH PXOWLSROHV H[FLWHG LQ HOHFWURQ VFDWWHULQJ EXW LW HPSKDVL]HV WKH WUDQVYHUVH SDUWV RI WKH LQWHUDFWLRQ EHFDXVH LW LV GRPLQDWHG E\ WKH YHU\ IRUZDUG DQJOHV WKDW DUH QHYHU VDPSOHG LQ HOHFWURQ VFDWWHULQJ H[SHULPHQWV 7KH FURVVVHFWLRQ >@ >@ >@ LQ %RUQ DSSUR[LPDWLRQ IRU WKH LQHODVWLF VFDWWHULQJ RI DQ HOHFWURQ RI LQLWLDO HQHUJ\ ( DQG nQDO HQHUJ\ ( LQWR D VROLG DQJOH Gl DQG SURYLGLQJ DQ H[FLWDWLRQ RI HQHUJ\ ( DQG PXOWLSROH RUGHU w/ LV JLYHQ E\ I G} Gl {m 3  3 sT 9 t I ;K & x / ) T / L &  9 t ;K 7 / 7 / L ) T  ZKHUH T T b (  9 DQG 9 DUH FRHpFLHQWV GHSHQGLQJ RQO\ RQ NLQHPDWLFDO YDULDEOHV DQG ) T DQG ) T DUH UHODWHG WR WKH UHGXFHG PDWUL[ HOHPHQWV RI WKH &RXORPE DQG WUDQVYHUVH RSHUDWRUV FRQQHFWLQJ WKH QXFOHDU JURXQG VWDWH , ZLWK VRPH H[FLWHG VWDWH , & x & 7 7 N K L M , MM0 T MM, !

M M , MM7 ,  ) T / HO N 7 N / PDJ / L T MM, ! M  7KH HOHFWURQ VFDWWHULQJ FURVVVHFWLRQ LV GRPLQDWHG E\ VPDOODQJOH ORZT WUDQVYHUVH SKRWRQOLNH WUDQVLWLRQV RZLQJ WR WKH T b (  IDFWRU LQ WKH GHQRPLQDWRU RI HT  7KH YLUWXDO SKRWRQ VSHFWUD UHTXLUHG IRU WKH DQDO\VLV RI HOHFWURGLVLQWHJUDWLRQ H[SHUL PHQWV DUH REWDLQHG E\ FRPSDULQJ WKH HOHFWURQ VFDWWHULQJ FURVVVHFWLRQ RI HT ZLWK WKH SKRWRQXFOHDU FURVVVHFWLRQ LQWHJUDWHG RYHU WKH OHYHO = } ( G( o o o m { ; K M , MM7 ( MM, !

Download PDF sample

Rated 4.04 of 5 – based on 32 votes