Initiation au Calcul des Structures - Beton et Acier by J. Fauchart [FRENCH]

By J. Fauchart [FRENCH]

Show description

Read or Download Initiation au Calcul des Structures - Beton et Acier PDF

Similar nonfiction_6 books

Basic Elements of the Christian Life, Vol. 1

E-book by means of Witness Lee, Watchman Nee

Additional resources for Initiation au Calcul des Structures - Beton et Acier

Sample text

Of Leif voor en na nog meer tochten naar Wijnland deed, vertelt de geschiedenis niet. Wel deelt ze mede, dat Leif naar Noorwegen terugkeerde, en er het Christendom aannam, wat de oude Erik, die aan den Wodansdienst getrouw bleef, minder aangenaam vond. Hij stierf echter kort daarop, en nu werd Leif in zijn Vaders plaats Jarl. Waarschijnlijk vond hij het nu beter om, volgens de wijze van Christen-vorsten, thuis te blijven om zijn volk te besturen, dan dat hij altijd op zee was. Hij gaf daarom zijn schip aan zijn’ broeder Thorwald, en deze ging nu in Wijnland overwinteren om met het voorjaar nog verder te trekken, en kwam op een schoon en vruchtbaar eiland, in eene groote baai gelegen.

Homerus stelde de aarde voor als een schijf. Anaximander „ „ „ „ „ „ rol. Heraclitus „ „ „ „ „ „ boot. Anaximenes „ „ „ „ „ „ tafel. Pythagoras „ „ „ „ „ „ kubus. Xenophanes „ „ „ „ „ „ kegel. Leucippus „ „ „ „ „ „ trommel. Eudoxus van Cnidus „ „ „ „ „ „ langwerp. vierk. Doch onverschillig welken vorm men aan de aarde gaf, allen stelden zich voor, dat de aarde op het water dreef. Slechts de beroemde Thales van Milete, die zeshonderd jaar vóór Chr. leefde, geloofde dat de aarde een bol was, welke met water en land één geheel vormde.

Ik wist met geen beter voorbeeld uit het dagelijksch leven te beginnen, om aan te toonen, hoe lang het dikwijls duurt eer eene ontdekking of uitvinding van algemeen nut wordt. Een voorbeeld, op het gebied der uitvindingen, levert de geschiedenis van den stoom. Ja, het is waar, de stoom is eigenlijk niet uitgevonden, want het was iets, dat bestond, maar de toepassing van den stoom op fabriekswezen, scheepvaart en middelen van vervoer is wél eene uitvinding, en wel eene, die zulke groote afmetingen in hare gevolgen heeft, dat de toestand der heele maatschappij er door gewijzigd is geworden, en nog veel meer wijzigingen noodig heeft.

Download PDF sample

Rated 4.84 of 5 – based on 34 votes