1989-2009. Godine prevrata : početak inkluzije ili by Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu

By Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu

Show description

Read Online or Download 1989-2009. Godine prevrata : početak inkluzije ili ekskluzije? (zbornik radova sa međunarodne konferencije) PDF

Similar nonfiction_4 books

Metal Casting: A Sand Casting Manual for the Small Foundry, Vol. 1

How you can forged steel in sand molds utilizing easy strategies and available fabrics. Steve Chastain, a Mechanical and fabrics Engineer, exhibits the newbie how you can make a sand mould after which find out how to hone your ability to supply prime quality castings. Written in non-technical phrases, the sand casting manuals begine through melting cans over a charcoal fireplace and finish via casting a cylinder head.

Upper Class 3 Off Campus

Again for her moment 12 months, Nikki Olivetti sounds like she's ultimately discovering her manner at Wellington. And she's able to express another person the ropes, a person new, a person like Delia Breton, a move scholar from California with a dismal previous. notwithstanding Delia does not particularly slot in anyplace, she is aware the right way to have fun in all places.

The IAF Aircraft Series No.1: The F-4E Phantom II (Kurnass)

Images: 39 in shades b/w that have been by no means released ahead of. Profiles: 15 in colour from the entire squadrons. Articles: background technical info; carrier with the IAF; all of the squadrons; within the Attrition conflict; within the Yom Kippur conflict; The Kurnass 2000; Camouflage and extra. ..

Extra info for 1989-2009. Godine prevrata : početak inkluzije ili ekskluzije? (zbornik radova sa međunarodne konferencije)

Sample text

Godine, ne mo`emo trijumfalno radovati poslije toliko godina nakon promjena. U Ma|arskoj novi demokrati prave „zlatno tele“: U ovih posljednjih dvadeset godina Ma|arska je postala ~lanica Evropske unije i time je gotovo dovela do toga da drugi potpuno zaborave (kako smo i mi sami danas zaboravili) da smo se u dva svjetska rata borili na pogre{noj strani. Mogla bih ~ak re}i da se ovaj put napokon zemlja pridru`ila pobjedni~koj strani. 25 Veoma je zanimljiv intervju sa Agnes Heller u australijskom ~asopisu Thesis Eleven, u kojem ona povodom, po mome mi{ljenju, idealisti~kih pretjerivanja o nenasilnim revolucijama 1989 (Poljska, Ma|arska, ^ehoslova~ka), podsje}a na unutarnju logiku revolucije i nasilja, pri ~emu sam revolucionarni ~in ne prati pretjerano nasilje (Oktobar 1917).

Kao kraju ili po~etku kraja tzv. komunizma, i to pod pretpostavkom da je ne{to takvo ikada postojalo. Ako nije, a vjerovatno nije osim u formi „primitivnog komunizma“ u smislu koji je ovoj sintagmi dao Marx prije vi{e od 160 godina u Ekonomsko-filozofskim rukopisima (iz 1844), onda treba govoriti o po~etku kraja ili kraju tzv. realno egzistiraju}eg socijalizma koji je u Evropi zaista „pao“ 1989. godine. Zanimljivo je kako ideolo{ka sljepo}a previ|a da ~ak ni ovaj tip socijalizma nije sru{en u cjelini, jer pre`ivljava u Kini (i drugdje) u specifi~noj simbiozi s nekim elementima tr`i{ne kapitalisti~ke ekonomije.

Izazovi za političku teoriju ove godine bilje`imo brojne fizi~ke napade na romska naselja, kada je osam osoba spaljeno ili ubijeno prilikom poku{aja bijega od spaljivanja. Ovdje su napravljene eksplicitne reference na “antibolj{evizam” i “antikapitalizam” kako bi se zamaskirao pravi odnos koji djeluje u glavama autora, a to je njihov odnos prema antisemitizmu. Slučaj s Kozare Hrvatski pisac Boris De`ulovi} je prije nekoliko sedmica objavio ~lanak na beogradskom informativnom Internet portalu e-Novine, u kojem spominje poznatu fotografiju @or`a Skrigina iz 1944.

Download PDF sample

Rated 4.86 of 5 – based on 27 votes